Important information for families with disabled children from UNICEF Ukraine / Інформація для сімей з дітьми з інвалідністю від UNICEF Ukraine

До тривожної валізки, окрім базових речей має додатися низка інших речей. Ось про що потрібно пам’ятати батькам, які виховують дитину з інвалідністю:

1. Стратегічна аптечка на 3-4 тижні з найбільш необхідними ліками, особливо якщо стан здоров’я вимагає їх регулярного вживання. Якщо ви цього ще не зробили, то варто створити невеличкий стратегічний запас медикаментів, щоб їх вистачило на 3-4 тижні.

2. Спеціальне харчування для дитини, якщо вона має певні особливості харчової поведінки (суміші, пюре тощо);

3. Засоби гігієни для дітей, які мають труднощі з туалетом: памперси, одноразові пелюшки, засоби від пролежнів та опрілостей;

4. Спеціальне обладнання. Якщо є потреба і можливість, під час евакуації варто взяти спеціальні ліжка, ноші, крісла колісні тощо.

Щодо дітей, які мають розлади аутичного спектру та/або психічні порушення розвитку, тут варто якомога заздалегідь підготуватися до ситуацій, коли будуть чутні вибухи або доведеться спускатися у бомбосховища. Батьки, які пережили такий досвід у 2014-2015 роках радять:

Збудувати халабуду з ковдр і подушок у куті будинку чи квартири, де стіна не є несучою і періодично привчати дитину накриватися та перебувати там по кілька (десятків) хвилин там. Якщо буде надзвичайна ситуація, то потрібно сховатися у таке міні-укриття.

Навушники для сенсорно чутливих дітей. Користуйтеся ними і привчайте дитину, якщо цього ще не відбулося.

Зберігати спокій. Діти з розладами аутичного спектру ДУЖЕ сильно реагують на настрій, поведінку, слова батьків. Вони все віддзеркалюють. Тому найважливіше – самим бути спокійними, впевненими, не панікувати і не проявляти ЖОДНИХ надмірних емоцій. Ви маєте бути такими як завжди.

По можливості, дотримуйтесь режиму дня. Рутина – дуже важлива! Коли немає необхідності йти в укриття – готуйте їжу, прибирайте, читайте книжки – робіть все, що ви робите кожного дня.


In addition to the basic things, a number of other things should be added to the alarm bag. Here are some things to keep in mind for parents raising a child with a disability:

1. A strategic first aid kit for 3-4 weeks with the most necessary medications, especially if the state of health requires their regular use. If you have not already done so, you should create a small strategic stock of medicines so that they are enough for 3-4 weeks.

2. Special food for the child, if he has certain features of eating behavior (mixtures, purees, etc.);

3. Hygiene products for children who have difficulty with the toilet: diapers, disposable diapers, remedies for bedsores and diaper rash;

4. Special equipment. If there is a need and possibility, special beds, stretchers, wheelchairs, etc. should be taken during the evacuation.

For children with autism spectrum disorders and / or mental disorders, it is important to prepare in advance for explosions or bomb shelters. Parents who experienced this in 2014-2015 advise:

Build a mess from blankets and pillows in the corner of the house or apartment, where the wall is not load-bearing and periodically teach the child to cover and stay there for a few (tens) minutes there. If there is an emergency, you need to hide in such a mini-shelter.

Headphones for sensory sensitive children. Use them and teach your child if this has not already happened.

Keep calm. Children with autism spectrum disorders react VERY strongly to the mood, behavior, words of parents. They reflect everything. Therefore, the most important thing is to be calm, confident, do not panic and do not show ANY excessive emotions. You have to be as usual.

If possible, follow the routine of the day. Routine is very important! When there is no need to go to the shelter – cook, clean, read books – do everything you do every day.